အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္သည္ ကမာၻတစ္၀န္းမည္သည့္ေနရာမွာ မဆို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွာေဖြေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တယ္လီဖုန္းတို႔ လိုအပ္ခဲ့သည္။ယခုအခါတြင္ တယ္လီဖုန္း မလိုအပ္ေတာ့ဘဲကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပင္ အင္တာနက္ကို အသံုးၿပဳႏိုင္ေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။တယ္လီဖုန္းမလိုဘဲ အင္တာနက္သံုးႏိုင္ၿခင္းမွာ Wireless Fidelityဟု ေခၚေသာ Wi-Fi (၀ိုင္ဖိုင္)ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။
၀ိုင္ဖိုင္ေနာက္ခံ
၀ိုင္ဖိုင္သမိုင္းေၾကာင္းေၿပာလွ်င္ ၁၉၄၂ခုႏွစ္ ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္းကာလကို ၿပန္သြားရပါလိမ့္မည္။ထိုစဥ္က နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ရုပ္ရွင္မင္းသမီးေခ်ာ ေဟဒီလမ္မားရ္( Hedy Lamarr)ႏွင့္ ေတးသီဖြဲ႕သူ ေဂ်ာ့အန္သီယဲလ္( George Antheil)တို႔သည္ ေရဒီယိုဖရီကြင္စီကို လွ်င္ၿမန္စြာ ေၿပာင္းလဲႏိုင္ေသာ နည္းတစ္ခုကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ေရဒီယိုဖရီကြင္စီမ်ာသည္ ရန္သူတို႕က ၾကား၀င္ဖမ္းယူၿခင္း၊ပိတ္ဆို႔ၿခင္း မၿပဳႏိုင္ေလာက္ေအာင္ၿမန္ဆန္စြာ ေၿပာင္းလဲေနၾကသည္။

မစၥလမ္မားရ္ႏွင့္ မစၥတာ အန္သီယဲလ္တို႔က ၄င္းတို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးနည္းသစ္သည္ ရန္သူ႕သေဘၤာမ်ားကို ႏွစ္ၿမုဳပ္ပစ္မည့္ ေရဒီယိုလမ္းညႊန္တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရေအာက္မွလက္နက္မ်ားက ေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ပို၍ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။သူတို႔ႏွစ္ဦးက အဆိုပါနည္းပညာကို အေမရိကန္ေရတပ္မေတာ္သို႔ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။ေရတပ္မွ အရာရွိမ်ားကလည္း ေဟဒီႏွင့္အန္သီယဲလ္တို႔၏ စိတ္ကူးမွာ အလြန္အေရးၾကီးေၾကာင္းယံုၾကည္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားလွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္အၿဖစ္ေစာက္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။သို႔ရာတြင္ ေရတပ္အရာရွိမ်ားက ေဟဒီတို႔၏ တီထြင္မွဳမွာ အမွန္တကယ္အသံုးၿပဳရန္ မလြယ္ကူဟု ယူဆခဲ့ၾကသၿဖင့္ တစ္ၾကိမ္တခါမွ် အသံုးမၿပဳခဲ့ၾကေခ်။
အေမရိကန္အစိုးရကမူ မစၥလမ္မားရ္ႏွင့္မစၥတာ အန္သီယဲလ္တို႔အား ၄င္းတို႔၏ တီထြင္မွဳစိတ္ကူးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မူပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။သူတို႔စိတ္ကူးကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာင္စဥ္ၿဖာနည္းပညာ (spread spectrum technology)ဟုသိခဲ့ၾကသည္။ယင္းစိတ္ကူးမွာ ၁၉၈၅ခုႏွစ္အထိ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္တစ္ခုအၿဖစ္ရွိခဲ့သည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္မူ စိတ္ကူးေဟာင္းသည္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ေခတ္အမီဆံုးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ၿဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းနည္းလမ္းကို ၀ိုင္ဖိုင္ဟုေခၚသည္။
၀ိုင္ဖိုင္ဆိုသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားၾကား ၀ါယာၾကိဳးမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ေသာဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာၿဖစ္သည္။ကြန္ပ်ဴတာႏွစ္လံုး ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ၿဖင့္ ဆက္သြယ္ၾကပံုကို တင္ၿပရလွ်င္ ပထမကြန္ပ်ဴတာတြင္ အလြန္ေသးငယ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္သံုးစြဲမွဳနည္းေသာ ေရဒီယိုလွိဳင္းမ်ားလႊင့္ႏိုင္၊ဖမ္းယူႏိုင္သည့္ စက္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ၀င္သည္။ယင္းစက္ကေလးက ဒုတိယကြန္ပ်ဴတာတြင္ ရွိေနသည့္ router ဟုေခၚေသာ အသံလွိဳင္းလႊင့္ထုတ္ႏိုင္သည့္စက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုက္သည္။ဒုတိယကြန္ပ်ဴတာမွာ အင္တာနက္ကို ဖုန္းလိုင္းအားၿဖင့္ပင္ ဆက္သြယ္ထားသည္။ကြန္ပ်ဴတာႏွစ္လံုးၾကား အသံလွိဳင္းမ်ား လႊင့္ထုတ္လက္ခံၿခင္းကို router ကလုပ္ေဆာင္သည္။
၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ၿဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွစ္လံုးၾကားဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ပထမကြန္ပ်ဴတာသည္ router တပ္ဆက္ထားေသာ ဒုတိယကြန္ပ်ဴတာႏွင့္မီတာ အေတာ္မ်ားမ်ား ကြာေ၀းေနရမည္။Router မ်ားကို ေနရာမေရြး တပ္ဆင္ထားႏိုင္ၿပီး routerမ်ားပါ၀င္ေသာ ကြန္ရက္တစ္ခုသည္ အေတာ္အတန္ ၾကီးမားေသာ ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးရွိေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ router ရွိေသာ ေနရာတိုင္းတြင္ အင္တာနက္ကို အသံုးၿပဳႏိုင္သည္။
၀ို္င္ဖိုင္စနစ္သည္ မစၥလမ္မားရ္ႏွင့္ မစၥတာ အန္သီယဲလ္တို႔၏ တီထြင္ၾကံဆခ်က္ကို သံုးေနရဆဲၿဖစ္သည္။၀ိုင္ဖုိင္တြင္ တစ္ခိ်န္တည္း ၾကိမ္ႏွဳန္းအမ်ားအၿပားကို အသံုးၿပဳထားသၿဖင့္ ၾကား၀င္ေႏွာက္ယွက္မွဳမ်ားကို ကာကြယ္ေပးၿပီး ရွင္းလင္းေသာ ေရဒီယိုသေကၤတလွိဳင္းမ်ားကိုသာ ထုတ္ေပးသည္။ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ကြန္ပ်ဳတာ ေလာကတြင္ ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္သည္ အၿမန္ဆံုးတိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
မၾကားေသးမီက အင္တာနက္အသံုးၿပဳလိုလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ရသည္။ယခုအခါတြင္မူ ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ရွိမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အင္တာနက္ကို အသံုးၿပဳႏိုင္ၿပီၿဖစ္သည္။၀ို္င္ဖိုင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရွိအဓိကေလဆိပ္တိုင္းတြင္ အသံုးၿပဳႏိုင္သည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေလယာဥ္ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ၄င္းတို႔၏ လက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာမ်ားၿဖင့္အင္တာနက္ကို အသံုးၿပဳၽႏိုင္သည္။စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခရီးသြားရင္းမွာပင္ ေပးပို႔ႏိုင္၊လက္ခံႏိုင္ၾကသည္။အေမရိကန္ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ယင္း၀န္ေဆာင္မွဳမွာအခမဲ့ၿဖစ္သည္။ခရီးသြားမ်ားအေနၿဖင့္ မိမိတို႔၏လက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ေလဆိပ္ထဲတြင္ဖြင့္လိုက္ၿပီး ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ကို လွမ္းခ်ိတ္လိုက္ရံုသာ ၿဖစ္သည္။ေခတ္မီေသာ(ေနာက္ဆံုးေပၚ)လက္ဆြဲကြန္ၿပဳတာမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္လိုက္သည္နွင့္ အနီးဆံုး၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ကို ခ်ိတ္ၿပီးၿဖစ္ေနသည္။ယင္းသို႔၀ိုင္ဖိုင္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသည္နွင့္ကြန္ပ်ဴတာက ၄င္းကိုအသံုးၿပဳသူ(ပိုင္ရွင္)အား ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေၾကာင္းႏွင့္ လွိဳင္းအားမည္မွ်ရွိေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔သည္။
ကမာၻတစ္၀န္းရွိ နာမည္ၾကီးဟိုတယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယခုအခါ ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္မ်ားရွိေနၿပီၿဖစ္သည္။၀ုိင္ဖိုင္မ်ားကို ဟိုတယ္အခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အထူးသတ္မွတ္ေနရာတြင္အသံုးၿပဳႏိုင္သည္။ဟိုတယ္မ်ားက ၄င္းတို႔၏ ဟိုတယ္တြင္လာေရာက္တည္းခိုသူမ်ားအား၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္အေနၿဖင့္ ၀ိုင္ဖိုင္ကို အသံုးၿပဳေစသည္။၀ိုင္ဖိုင္အသံုးၿပဳရန္ ဧည့္သည္မ်ားအား ၄င္းတို႔ကြန္ပ်ဴတာအတြက္ အထူးနံပါတ္မ်ားကို ေပးၾကသည္။အၿခားဟိုတယ္မ်ားကမူ ဟိုတယ္အတြင္းလက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာရွိေသာ မည္သူမဆို အသံုးၿပဳႏိုင္ရန္ လိွဳင္းအားေကာင္းေသာ ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ကို တပ္ဆင္ေပးထားသည္။
ကြန္ပ်ဴတာေလာကမွာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဟိုတယ္၊မိုတယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၀ိုင္ဖိုင္ဆက္သြယ္ေရးကို ၄င္းတို႔၏စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မွဳတစ္ရပ္အၿဖစ္ ေပးေနေၾကာင္း ေၿပာၾကသည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊စီးပြားေရးနွင့္ဆက္စပ္၍ ခရီးသြားသူမ်ားအတြက္ ဆိုခဲ့ပါ၀န္ေဆာင္မွဳမွာ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ယခုအခါကမာၻတစ္၀န္းရွိ ထိပ္တန္းၿမိဳ႔ၾကီးတိုင္းတြင္ ၀ိုင္ဖိုင္ဆက္သြယ္ေရးကို အသံုးၿပဳေနၾကၿပီးၿဖစ္သည္။ၿမိဳ႔ေတာ္ၾကီး အမ်ားစုက အလြန္ၾကီးမားေသာ ၀ိုင္ဖိုင္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ၾကီးတည္ေဆာက္ကာ ၿမိဳ႔ေနၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင့္ ၿမိဳ႔တစ္ခြင္ မည္သည့္ေနရာမွမဆို လက္ဆြဲကြန့္ပ်ဴတာၿဖင့္ အင္တာနက္အသံုးၿပဳႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
ကမာၻၿမိဳ႕ၾကီးတိုင္းတြင္ ၀ိုင္ဖိုင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရွိၿပီး သို႔မဟုတ္ မၾကာမီရွိလာေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။အေမရိကန္ၿမိဳ႔ၾကီးမ်ားၿဖစ္ေသာ ကယ္လီဖိုးနီးယားၿပည္နယ္ရွိ ဆန္ဖရန္စစၥကို ၊စိန္႔လူ၀ီ၊မီဇူရီႏွင့္၀ါရွင္တန္ဒီစီတို႔အပါအ၀င္ အဂၤလန္နိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႔ေတာ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႔ေတာ္၊ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႔ေတာ္၊ထိုင္၀မ္ကၽြန္းတိုင္ေပၿမိဳ႕ေတာ္နွင့္အိႏိၵယနိုင္ငံ၏ ပြန္း(Pune ) ၿမိဳ႔တို႔တြင္ ၀ိုင္ဖိုင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ မ်ားရွိေနၿပီၿဖစ္သည္။၀ိုင္ဖိုင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အသံုးၿပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႔ၾကီးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မ်ားၿပားလြန္းလွပါသၿဖင့္ စာမ်က္ႏွာကို ငဲ့ေသာအားၿဖင့္ မေဖာ္ၿပေတာ့ပါ။
၀ိုင္ဖိုင္ခ်ိတ္ဆက္ၿခင္းကို အမ်ားၿပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အခမဲ့အသံုးၿပဳနိုင္ၾကသည္။ၿမိဳ႔ၾကီးမ်ားနွင့္ၿပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ကုိအသံုးၿပဳႏိုင္သည္။အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရွိေကာ္ဖီဆိုင္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္အခ်ိဳ႕တြင္၀ိုင္ဖုိင္ ၀န္ေဆာင္မွဳကို အခမဲ့ေပးထားသည္။ယင္းသို႔ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မွဳေပးထားသၿဖင့္လည္း ၀င္ေရာက္အသံုးၿပဳသူသည္ တစ္ခုခုမွာစားေတာ့မည္၊ယုတ္စြအဆံုး ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေတာ့ ၀ယ္ေသာက္မည္ၿဖစ္သည္။
အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မီလက္ဆြဲကြန္ၿပဴတာမ်ားသည္ စက္ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ၀ိုင္ဖုိင္စနစ္မ်ားၿဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္လိုက္ၾကသည္။သို႔ရာတြင္ လက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ဤ အင္တာနက္အသံုးၿပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ရင္ သေကၤတလွိဳင္းေၾကာင့္ၿပသနာတစ္ခုခုၿဖစ္လာပါက ၀န္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီတို႔က ေကာင္းစြာခ်ိတ္ဆက္အသံုးၿပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီၾကမည္ ၿဖစ္သည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုတြင္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ကို မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ကို စာၿဖင့္ရွင္းလင္းေရးသားထားေပးတတ္သည္။
၀ိုင္ဖိုင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ထားေပးထားၿခင္းၿဖင့္ မိမိတို႔ထံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိၿပီးၿဖစ္သည္။၀ိုင္ဖုိင္စနစ္ေကာင္းပါက လူမ်ားသည္ ယင္းဆိုင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာေနတတ္၍ ေငြကိုလည္း ပိုမိုသံုးစြဲတတ္ၾကသည္။ဥပမာအားၿဖင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းကိုၾကည့္လွ်င္ ၀ိုင္ဖုိင္၀န္ေဆာင္မွဳကို ေကာင္းေကာင္းေပးထားေသာ ဟိုတယ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ခရီးသည္မ်ားၾကားတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိသည္။
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတြင္ ၀ိုင္ဖုိင္သည္ အလြန္ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ကြန္ပ်ဴတာေလာကမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ၂၀၀၄ ခုနွစ္အတြင္း၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ ၆၄သန္းေက်ာ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ေပါင္း ၂၄သန္းေက်ာ္သာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။အေမရိကန္ရွိ အိမ္ေပါင္း ၈.၅သန္းေက်ာ္တြင္ ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး ၂၀၀၈ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အိမ္ေပါင္း၂၈ သန္းအထိ တိုးလာလိမ့္ၿမည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေၿပာသည္။
၀ိုင္ဖိုင္စနစ္သည္ ေစ်းမၾကီးပဲ အိမ္သံုးကြန္ၿပဴတာႏွင့္လည္း အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။၀ိုင္ဖိုင္တပ္ဆင္ၿပီးပါက အိမ္ရွိ မိသားစုတိုင္းတြင္ လက္ဆြဲကြန္ၿပဴတာကိုယ္စီၿဖင့္ မိမိတို႔အခန္းတိုင္းတြင္ အင္တာနက္ကို အသံုးၿပဳနိုင္ၾကမည္ၿဖစ္သည္။အိမ္သံုးကြန္ၿပဴတာကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တစ္ဦးထက္ပို၍ အသံုးၿပဳႏိုင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ဥပမာအားၿဖင့္ မိခင္က အိမ္သံုးကြန္ၿပဴတာၿဖင့္ ရံုးအလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ သားငယ္က ၄င္း၏အပ္ခန္းအတြင္းလက္ဆြဲကြန္ၿပဴတာၿဖင့္ ေက်ာင္းမွ အိပ္စာမ်ားကို လုပ္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။
ကြန္ပ်ဴတာေလာကမွ ေလ့လာမွဳမ်ားအရ အေမရိကန္အိမ္မ်ားတြင္ ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ကို အသံုးၿပဳၾကသူစုစုေပါင္း၏ ၇၇ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ၄င္းတို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ သီခ်င္းကူးယူႏို္င္ေသာ စက္မ်ိဳးစသည့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တပ္ဆင္လိုေၾကာင္း သိရသည္။ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက၀ိုင္ဖိုင္နည္းပညာသည္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးၿပဳသူမ်ား၏ အသံုးၿပဳပံုနည္းလမ္းႏွင့္ အသံုးၿပဳခ်ိတ္တို႔ကိုပါ ေၿပာင္းလဲေစသည္ဟု ေၿပာၾကသည္။
ဥပမာအားၿဖင့္ လက္ဆြဲကြန္ၿပဴတာၿဖင့္ ၀ိုင္ဖိုင္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသံုးၿပဳသူမ်ားသည္ မိမိတို႔အိမ္မွာပင္ ရံုးအလုပ္မ်ားလုပ္ေနရင္း အခြန္အခႏွင့္ေပးေဆာင္စရာရွိသည္ကိုလည္း ေပးေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။မီးဖိုခန္းထဲတြင္ ခ်က္ရင္းၿပဳတ္ရင္း အင္တာနက္မွ ခ်က္နည္းၿပဳတ္နည္းလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရွဳတတ္ၾကသည္။ဧည့္ခန္းထဲ ညဥ့္နက္သန္းေကာင္မွာပင္ လက္ဆြဲကြန္ၿ႔ပဴတာၿဖင့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၾကည့္ၾက့သည္။အနာဂတ္တြင္ ၀ိုင္ဖိုင္နည္းပညာအသံုးၿပဳမွဳမွာ ပိုမိုမ်ားၿပားလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံဳးသပ္ၾကသည္။
ယခုကဲ့သို႔ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ၀ိုင္ဖိုင္နည္းပညာကို အသံုးၿပဳစဥ္တြင္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနၿဖင့္ လံုၿခံဳေရးကို အလြန္ဂရုစိုက္သင့္ပါေၾကာင္း ကြန္ၿပဴတာေလာကမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပးထားသည္။စိတ္ခ်ရေသာ လံုၿခံဳေရးအေၿခအေနမရွိဘဲ အေရးၾကီးေသာ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ၿဖစ္ေသာစီးပြားေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မပို႔သင့္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေၿပာသည္။၀ိုင္ဖိုင္၀န္ေဆာင္မွဳကိုေပးေသာ အမ်ားၿပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္လံုၿခံဳေရးကိုမူအာမခံမေပးႏိုင္ၾကေပ။လံုၿခံဳေရးစနစ္ မရွိေသာ ကြန္ပ်ဳတာမွ ေပးပို႔သည့္ သို႔မဟုတ္ လက္ခံသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူမဆို ကူးယူႏိုင္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ၿပေၿပာဆိုခဲ့သည္။
၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ကို ၿပည္သူမ်ားအလြယ္တကူရွာေဖြေတြ႔ရွိအသံုးၿပဳႏိုင္ၾကရန္ ၀ိုင္ဖိုင္၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးေသာ ဆိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးေနရာဌာနမ်ားက လံုၿခံဳေရးနည္းပညာကို မထားဘဲ ပိတ္ထားၾကသည္။ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးစနစ္မရွိေသာ အမ်ားၿပည္သူသံုး ၀ိုင္ဖိုင္စနစ္တြင္ အေရၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္အခါမွ ပို့လည္းမပို႔ႏွင့္၊လက္လည္းမခံႏွင့္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေၿပာၾကသည္။
၀ိုင္ဖိုင္ေၾကာင့္လက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာေရာင္းအားလည္းၿမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု ကြန္ပ်ဴတာေလာကမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေၿပာသည္။၀ိုင္ဖိုင္စနစ္ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ လက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာေရာင္းအားသည္ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရွိ ကြန္ပ်ဴတာအသစ္ ေရာင္းအားစုစုေပါင္း၏ ၃၁ရာခုိင္ႏွဳန္းေက်ာ္ရွိသည္။၀ိုင္ဖုိင္စနစ္အတြက္ ပစၥည္းမ်ားလည္း ေရာင္းေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ေရာင္းေကာင္းၿခင္းမွာ ေမာ္ဒယ္ေဟာင္း ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္လည္း ယင္းစနစ္ကို အသံုးၿပဳႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏွဳန္းလည္း က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ၿဖစ္သည္။
ကြန္ပ်ဴတာေလာကတြင္ ၀ိုင္ဖုိင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾ႕ကာင့္ ၀ိုင္ဖိုင္နည္းပညာမွာ ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာလိမ့္မည္ဟု ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေၿပာသည္။မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္းတြင္ ၀ိုင္ဖိုင္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာလက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာမ်ားေၾကာင့္ နိစၥဓူ၀ဘ၀၌အင္တာနက္သည္ မသံုး၍မၿဖစ္ေသာ အေနအထားမ်ိဳးေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူတုိ႔က ေၿပာသည္။

VOA အသံလြင့္ေဆာင္းပါးပါ Paul Thompson ၏Wireless Internet Connection ေဆာင္းပါးကို သီတာထူးစိမ့္ ၿမန္မာၿပန္ဆိုပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ USA လင္းေရာင္ၿခည္မဂၢဇင္းမွ ကူယူေဖာ္ၿပပါသည္။0 comments:

အေဖ

အေဖ

SAVE OUR EARTH

SAVE OUR EARTH

Followers

Comments

ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္း