က်ေနာ္American Center ကထုတ္တဲ့လင္းေရာင္ၿခည္မဂၢဇင္းကိုဖတ္ရင္းဒီေဆာင္းပါးေလးကိုသေဘာက်သြားပါတယ္။
က်ေနာ္လည္းဒီအိမ္မ်ိဳးေလးေတြကိုအရမ္းသေဘာက်ပါတယ္ဒါေၾကာင့္ေဆာင္းပါးတခုလံုးကို copy ကူးၿပီးတင္လိုက္ရပါ
တယ္ခင္ဗ်ာ ။

copyကူးခ်သူု
၃လံုး

ယခုတေခါက္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑တြင္ဖန္လံုအိမ္လွုပ္ရွားမွုအေၾကာင္းကိုေဖာ္ၿပပါမည္။
ယင္းလွုပ္ရွားမွု၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာကားလူေတြအတြက္က်န္းမာေရးႏွင့္ပိုမိုညီညြတ္ၿပီးသဘာ0
ပတ္၀န္းက်င္အားအက်ိဳးၿပဳေစသည့္
ေနအိမ္မ်ားေဆာက္ရန္ပင္ၿဖစ္သည္။
ဖန္လံုအိမ္ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္လူအမ်ားစုကတစ္ႏွစ္တာပတ္လံုးအပင္ေတြစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္
အသံုးၿပဳသည့္ဖန္
ၿဖင့္အထူးတလည္ေဆာက္လုပ္ထားေသာအေဆာက္အအံုတစ္ခုဟုထင္တတ္
္ၾကသည္။ယခုအခါတြင္ထိုသည္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီးအၿခားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တရပ္လည္းရွိေနပါ
သည္။ဖန္လံုအိမ္ဆိုသည္မွာအၿခားအိမ္မ်ားထက္သ
ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအႏၱရယ္က်
ေရာက္မွုေရာ့နဲေသာေနအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေရး
လွုပ္ရွားမွုတရပ္၏ရလဒ္
ပင္ၿဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီကေပၚထြက္ခဲ့ေသာရုပ္ရွင္မ်ား၊စာအုပ္မ်ား၊မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္သတင္းစာမ်ားကသဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္ကိုအၾကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေၿခာက္ေနသည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုေဖာ္ၿပေပးခဲ့ၾကသည္။
ရာသီဥတုေၿပာင္း
လဲမွုမ်ား၊ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမွုမ်ားတိုးတက္ၿဖစ္ေပၚေနမွု၊စြမ္းအင္လိုအပ္
ခ်က္မ်ားၿမင့္တက္ေနမွုႏွင့္အရင္းအ
ၿမစ္မ်ားယုတ္ေလ်ာ့လာေနမွုတို႔သည္ကမၻာတ၀န္းတြင္ၿဖစ္
ေပၚေနေသာၿပသနာမ်ားၿဖစ္ေနေပၿပီ။
ကမၻာတ၀န္းရွိအေဆာက္အအံုဗိသုကာမ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္
သူမ်ားသည္ဤသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစိုးရိမ္
ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္တံု႔ၿပန္လွုပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။
ဖန္လံုအိမ္မ်ားကိုေရရွည္တည္တံ့မွုရိွုေစရန္အတြက္ပံုစံထုတ္
ထားသည္။ယင္းသို႔ေရရွည္တည္တံ့ကာ
အရည္အေသြးႏွင့္ၿပည့္စံုမွသာလၽွင္ယေန႔လူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္
တို႔ကိုၿဖည့္
့ဆည္းေပးႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္အဆိုပါအိမ္မ်ားကိုေဆာက္လုပ္ရာ၌အနာဂတ္တြင္ၿပည္သူေတြလိုအပ္မည့္
့္
သဘာ၀အရင္းအ
ၿမစ္မ်ားကိုအကုန္အစင္သံုးစြဲပစ္ၿခင္း(သို႔)ဖ်က္စီးပစ္ၿခင္းတို႔ကိုၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေပ။ဖန္လံုအိမ္

မ်ားတြင္စြမ္းအင္အတြက္ေရနံ၊ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ေက်ာက္မီးေသြးကဲ့သို႔ေသာရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ားကို
မ်ားစြာေလွ်ာ႔
ခ်ၿပီးသံုးစြဲမည္ၿဖစ္သည္။ထိုအိမ္မ်ားကိုေၿမၿပင္ေပၚတြင္ပင္တည္ေဆာက္မည္ၿဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ယင္းအိမ္မ်ား
သည္ခ်မ္းေအးေသာလမ်ားတြင္ေန၏အေႏြးဓာတ္ကိုရရွိေပမည္။
ပူေႏြးေသာကာလမ်ားတြင္မူအဆိုပါအိမ္မ်ားက
အပူဓာတ္ကိုကာကြယ္ေပးမည္ၿဖစ္သည္။
ထိုအိမ္မ်ားတြင္အိမ္ထဲသို႔ေအးၿမေသာေလမ်ား၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ၿပ
တင္းေပါက္မ်ားအမ်ား
အၿပားေဖါက္ထားပါသည္။ထိုၿပင္ေရကိုအနည္းအက်ဥ္းေလာက္သာသံုးရံုႏွင့္လံုေလာက္

ေစမည့္အထူးကိရိယာမ်ားကိုလည္းတပ္ဆင္ထားပါသည္။ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္အထိ
အခ်ိန္ယူၿပဳစုစိုက္ပ်ိဳးရ
ေသာသစ္ေတာမ်ားမၿပဳန္းတီေစရန္အတြက္အၾကီးၿမန္ေသာသစ္ပင္
မ်ားမွရရွိ
သည့္သစ္မ်ားၿဖင့္သာဖန္လံုအိမ္မ်ား
ကိုေဆာက္လုပ္ပါသည္။အသံုးၿပဳၿပီးေသာ
ပစၥည္းမ်ားကိုၿပန္လည္အသံုးၿပဳႏိုင္ရန္ၿပဳၿပင္ထုတ္လုပ္ထားေသာတ
ေက်ာ့ၿပန္ပစၥည္းမ်ားကို
လည္း၄င္းဖန္လံုအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးၿပဳထားသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ပစၥည္း

တခုေဟာင္း၍စြန္႔ပစ္လိုက္ရသည္မရွိေတာ့ဘဲၿပန္လည္အသံုးၿပဳႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။
အဆိုပါအိမ္မ်ားသည္ေနထိုင္
သူမ်ားအတြက္ က်န္မာေရးႏွင့္ ပိုမိုညီညြတ္ပါသည္။
ထို႔ၿပင္ဖန္လံုအိမ္မ်ား၌သံုးစြဲေသာပစၥည္းမ်ားသည္ေဘးဥ
ပဒ္ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ထုတ္လႊတ္သည့္အၿပင္းစားဓာတုပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားၿခင္းမရွိေပ။
စင္စစ္တြင္မူသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုအက်ိဳးၿပဳေသာအိမ္မ်ားဆိုသည္မွာအသစ္အဆန္း
မဟုတ္ပါေခ် ။လြန္ခဲ့
ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္းဗိသုကာမ်ားသည္ကမၻာ႔ေဒသအမ်ားအၿပား
တြင္အဆိုပါအိမ္မ်ားကိုပံုစံထုတ္ကာ
ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္တြင္မူလၽွင္ၿမန္စြာၿမင့္
တက္လာေနေသာစြမ္းအင္စရိတ္မ်ားေၾကာင့္
ကမၻာတ၀န္းရွိေနအိမ္မ်ားတြင္စြမ္းအင္ႏွင့္အၿခားအ
ရင္းအၿမစ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲရန္ေတာင္းဆိုမွုမ်ားပိုမိုၿမင့္
တက္လာပါသည္။၀ါရွင္တန္ဒီစီ၏အလယ္
ဗဟိုအနီးရွိၾကီးမားေသာ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုၾကီးတခုအတြင္း၌အမ်ိဳးသားအေဆာက္အအံုၿပ
တိုက္ရွိပါသည္။ယင္းၿပတိုက္မွာအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးၿပည္သူေတြကိုပညာေပးေနေသာ
အၿမတ္အစြန္းမရွာသည့္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းၿဖစ္ပါသည္။ထိုၿပတိုက္တြင္ အေဆာက္အံုမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔
ေဆာက္လုပ္ၿပီးေၿမကိုမည္ကဲ့သို႔ အသံုးၿပဳကာၿမိဳ.ေတြမည္ကဲ့သို႔တိုးခ်ဲ.ရသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကိုၿပခန္းမ်ားခင္းက်င္းၿပသထားေလသည္။၌၄င္းၿပတိုက္တြင္ဖန္လံုအိမ္ေရရွည္တည္တံ့မွဳဆိုင္ရာ
ဗိသုကာႏွင့္ဒီဇိုင္းပညာ၏ဦးတည္ခ်က္အသစ္မ်ားဟုနာမည္ေပးထားေသာအဓိကၿပခန္းအသစ္တခုပါ
ရွိေလသည္။ယင္းၿပခန္းတြင္ကမၻာေၿမ၏ အရင္းအၿမစ္မ်ားကိုအနည္းဆံုးသံုးစြဲ၍ေနအိမ္မ်ားကိုမည္သို႔
ပံုစံထုတ္ကာတည္ေဆာက္ရမည္ကိုၿပသထားေလသည္။
ၿပပြဲလာပရိတ္သတ္အဖို႔ၿပခန္းထဲသို႔၀င္လိုက္ၿခင္းသည္အိမ္တအိမ္အတြင္းသို႔၀င္လိုက္ၿခင္းမည္
ပါသည္။ထိုအိမ္ကို''ေလွ်ာဆင္းအိမ္''ဟုေခၚပါသည္။ယင္အိမ္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စက္ရံုတြင္ၿပဳလုပ္ခဲ့
၍၄င္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ၿပတိုက္သို႕ယူေဆာင္လာၿပီး ၿပတိုက္ေရာက္သည့္အခါတြင္မွ အစိတ္အပိုင္း
မ်ားကိုတခုႏွင့္တခုဆက္ကာတည္ေဆာက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ေလွ်ာဆင္းအိမ္တြင္ မွန္နံရံေတြပါရွိၿပီးၾကမ္းခင္းႏွင့္နံရံမ်ားကိုတေက်ာ့့ၿပန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အၾကီး
ၿမန္သည့္သစ္ပင္မ်ားမွရရွိေသာသစ္ေတြကိုသံုးစြဲၿပဳလုပ္ထားသည္။အဆိုပါအိမ္တြင္ေရႏွင့္စြမ္းအင္ကို
ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲေစမည့္ ကိရိယာမ်ားလည္းတ္ပ္ဆင္ထားေလသည္။
ေလွ်ာဆင္းအိမ္သည္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳရွိသလိုဒီဇိုင္းမွာလည္းဆန္း
သစ္ပါသည္။အိမ္တဖက္ရွိမွန္နံရံမ်ားတြင္အေဆာက္အအံုအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာသည့္သဘာ၀
အလင္းေရာင္ႏွင့္အပူခ်ိန္တို႔၏ပမာဏကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပမည့္ အတင္အခ်လုပ္ႏိုင္ေသာ သစ္သားယင္
လိပ္မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။ၾကမ္းခင္းမ်ားကို၀ါးၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေလသည္။၀ါးပင္မ်ားသည္
အၾကီးၿမန္ေသာေၾကာင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္မွဳမရွိႏိုင္သၿဖင့္ ၀ါးကိုအသံုးၿပဳၿခင္းၿဖစ္
သည္။ယင္းအိမ္မ်ားတြင္ထားရွိသည့္ပရိေဘာဂမ်ားကိုမူစိတ္၀င္စားစရာအလြန္ေကာင္းသည့္ပစၥည္း
မ်ားႏွင့္ၿပဳလုပ္ထားပ ါသည္။ဥပမာ ထိုင္ခံုမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ကားထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ားႏွင့္ၿပဳလုပ္ထား
ေသာတေက်ာ့ၿပန္ပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေလသည္။ၾကီးမားသည့္ေရာင္စံုစားပြဲၾကီးကိုမူ
သစ္အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အသံုးမၿပဳဘဲစြန္႔ပစ္ထားသည့္အပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ၿပဳလုပ္ထားပါသည္။
ေလွ်ာဆင္းအိမ္ေဆာက္လုပ္သည့္ကုန္က်စရိတ္သည္ စက္ရံုတြင္ထုတ္လုပ္သည့္အိမ္မဟုတ္
ေသာအလယ္အလတ္အဆင့္ရွိ အေမရိကန္အိမ္တစ္လံုးေဆာက္လုပ္သည့္ကုန္က်စရိတ္ထက္ေလ်ာ့
နည္းပါသည္။
ယင္းအိ္မ္မ်ားကိုအေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုႏွင့္ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔ရွိ ေနရာအႏွံ႔အၿပားတြင္တည္ေဆာက္
ခဲ့ေလသည္။အေဆာက္အအံုၿပတိုက္ရွိဖန္လံုအိမ္ၿပခန္းအတြင္းတြင္အၿခားအိမ္အလံုး၂၀၏ပံုစံငယ္
မ်ားႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားကိုၿပသထားပါသည္။ယင္းအိမ္မ်ားကိုဂရင္းဒီဇိုင္းေခၚသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အ
က်ိဳးၿပဳပံုစံ၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္အတြင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေလသည္။
ထိုအိမ္မ်ားကိုၾသစေၾတးလ်၊တရုတ္၊ဖင္လန္၊မကၠဆီကို၊ဘဟားမား၊ဂ်ာမဏီ၊နယ္သာလန္၊
ကေနဒါႏွင့္အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။အဆိုပါအိမ္ေတြကို
ေတာင္နံေဘးေနရာမ်ား၊ပင္လယ္ကမ္းစပ္မ်ား၊ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ား၊သဲကႏၱာရမ်ားႏွင့္ကမာၻေပၚရွိပူအိုက္
စြတ္စိုေသာေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
အေဆာက္အအံုၿပတိုက္၏ဒုတိယဥကၠဌမွာမာတင္မိုလာ(Mattin Moeller)ၿဖစ္သည္။
ၿပတိုက္တြင္ၿပသထားေသာအိမ္မ်ားသည္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွဳႏွင့္အေကာငးဆံုး
အိမ္ဒီဇိုင္းတို႔ေပါင္းစပ္၍တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ညႊန္းသည္ဟု၄င္းကဆိုပါသည္။
ယခုၿပသထားေသာနမူနာမ်ားမွာႏုိင္ငံတကာကိုကိုယ္စားၿပဳေၾကာင္းမာတင္မိုလာကဆက္ေၿပာ
ခဲ့သည္။စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုးၿဖစ္ၿပီးနည္းပညာအရတိုးတက္မွဳအရွိဆံုးၿဖစ္သည့္စီမံ
ကိ္န္းအခ်ိဳ႕ မွာအေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတြင္ မရွိပါ။
နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာသဘာ၀အရင္းအၿမစ္မ်ားၿဖစ္သည့္ေၿမ၊ေရႏွင့္သစ္ပင္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့
ၾကေလသည္။ထို႔ေၾကာင့္၄င္းေနရာမ်ားတြင္သဘာ၀အရင္းအၿမစ္မ်ားႏွင့္စြမ္းအင္သံုးစြဲမွဳေလွ်ာ
ခ်ေရးအတြက္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားပိုိမိုရွိခဲ့ေလသည္။ၿပခန္းတြင္တိုးတက္
လာသည့္လူဦးေရႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳႏွင့္အညီစြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားၾကီးထြားလာပံုကိုေဖာ္ညႊန္းေသာ
ရုပ္ရွင္ကိုၿပသေပးသည္။၂၀၂၅ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ကမာၻၾကီးတစ္ခုလံုးအတြက္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္
မွာ၅၇ရာခို္္င္ႏွဳန္းတိုးၿမင့္လာမည္ဟုကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကယံုၾကည္ေနေၾကာင္း၄င္းရုပ္ရွင္ကေဖာ္
ၿပသည္။
ယေန႔ကမာၻတြင္စြမ္းအင္သံုးစြဲမွဳအမ်ားဆံုးငါးႏိုင္မွာအိႏိၵယ၊ဂ်ပန္၊ရုရွား၊တရုတ္ႏွင့္
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတို႔ၿဖစ္ၾကပါသည္။အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု၏လူဦးေရမွာကမာၻလူဦးေရ
၏ ၆ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ်သာရွိေလသည္။သို႔ေသာ္ယင္းႏိုင္ငံသည္ကမာၻအရင္းအၿမစ္မ်ား၏၂၃ရာခို္င္ႏွဳန္း
သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။ဖန္လံုအိမ္လွဳပ္ရွားမွဳကအဆိုပါအရင္းအၿမစ္သံုးစြဲမွဳမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ၿဖတ္ေတာက္
ပစ္ဖို႔ရည္ရြယ္ပါသည္။အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတြင္ဖန္လံုအိမ္မ်ားႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့မွဳကိုအေၿခခံ
ေသာအေဆာက္အအံုမ်ားပိုမ္ိုေဆာက္လုပ္ရန္ေတာင္းဆိုမွဳေတြမ်ားၿပားလာၿခင္းမွာသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔
ႏွင့္ေရနံေစ်းႏွဳန္းမ်ားၿမင့္တက္လာၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္ဟုမစၥတာမိုလာကေၿပာသည္။အေမရိကန္
တို႔သည္အၿခားတိုင္းၿပည္မ်ားရွိဖန္လံုအိမ္မ်ားကိုဤၿပတိုက္တြင္ေလ့လာႏိုင္သည္ဟု၄င္းကဆက္
ေၿပာသည္။
ဖန္လံုအိမ္ၿပခန္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာလူတိုင္းသည္အိမ္တလံုးအသစ္ေဆာက္
မွသာမဟုတ္အၿခားေသးငယ္ေသာအေၿပာင္းအလဲမ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္းအားၿဖင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေၾကာင္းၿပသလိုၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုမစၥတာမိုလာကေၿပာပါသည္။ၿပခန္းရွိသဘာ၀အရင္း
အၿမစ္မ်ားကိုၿပသသည့္ေနရာတြင္ဖန္လံုအိမ္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာပစၥည္းနမူနာေပါင္း၆၀ကိုၿပသ
ထားေလသည္။လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားသည္နံရံအတြက္အသံုးၿပဳမည့္တေက်ာ့ၿပန္ရာဘာႏွင့္မွန္
မ်ား၊ၾကမ္းခင္းအတြက္အသံုးၿပဳေသာ၀ါးမ်ားကိုၿမင္ေတြ႕ႏိုုင္သည္။
ထုိ႕ၿပင္ၿပပြဲလာပရိတ္သတ္သည္မိမ္ိတို႔၏အိမ္ေဟာင္မ်ားကိုအေၿပာင္းအလဲၿပဳလုပ္ကာတည္
ေဆာက္လိုပါကထိုပစၥည္းမ်ားကိုမည္သည့္ေနရာတြင္ရရွိမည္ဆိုသည့္သတင္အခ်က္အလက္မ်ားကို
ပါရရွိႏိုင္သည္။ဖန္လံုအိမ္ၿပခန္း၏အၿခားအစိတ္အပိုင္းတခုမွာကား လာေရာက္ၾကည့္ရွဳသူမ်ားအား
ေရရွည္တည္တံ့မွဳႏွင့္ပတ္သက္သည့္စည္းမ်ဥ္း၅ခ်က္ကိုသင္ၾကားေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။
ပထမစည္းမ်ဥ္းမွာရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာစြမ္းအင္ေပၚတြင္မွီခိုေနရမွဳကိုရပ္တန္႔ရန္ၿဖစ္သည္။ယင္းေလာင္
စာမ်ားကိုေနာင္ႏွစ္ေပါင္း၄၀အထိသာထုတ္ယူရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ဟုပညာရွင္မ်ားကေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။
ဖန္လံုအိမ္မ်ားသည္ယင္းေလာင္စာအစားအပူဓာတ္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ေနစြမ္းအင္ကိုၿဖစ္
ႏိုင္သမွ်အမ်ားဆံုးသံုးစြဲေပးသည္။
ေရရွည္တည္တံမွဳ၏ဒုတိယစည္းမ်ဥ္းမွာေနအိမ္အတြင္းရိွေလမ်ားသည္က်န္းမာေရးအတြက္
သန္႔ရွင္းမွဳရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ၿဖစ္ပါသည္။ေလထုညစ္ညမ္းမွဳကိုဖယ္ရွားရန္အတြက္ေလစစ္မ်ား
ကိုအသံုးၿပဳၿပီးေဘးဥပဒ္ၿဖစ္ေစႏိုင္သည့္ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကိုထုတ္လႊတ္ၿခင္းမၿပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ
ေရြးခ်ယ္အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ေလထုအရည္အေသြးကိုတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
တတိယစည္းမ်ဥ္းမွာေၿမကိုတာ၀န္သိစိတ္ဓါတ္ၿဖင့္အသံုးၿပဳရန္ၿဖစ္ပါသည္။အိ္မ္မ်ားကိုခပ္
ေသးေသးသာေဆာက္လုပ္ၿပီးအိမ္၏ေဘးပတ္လည္တြင္သဘာ၀ေၿမကိုၿဖစ္ႏုိင္သမွ်မ်ားမ်ားခ်န္ထား
ရပါမည္။
စတုတၳစည္းမ်ဥ္းမွာအိ္မ္တိ္ုင္းအိမ္တိုင္းတြင္စြမ္းအင္ကိုအလဟသၿဖဳန္းတီးမပစ္ရန္ၿဖစ္ပါ
သည္။လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကိုမလိုအပ္လွ်င္ပိတ္ပစ္ၿပီးစြမ္းအင္သံုးစြဲမွဳေလ်ာ့နည္းသည့္အိမ္တြင္းအသံုးအ
ေဆာင္ကိရိယာမ်ားကို၀ယ္ယူအသံုးၿပဳရန္လိုအပ္ေပသည္။
ပဥၥမစည္းမ်ဥ္းမွာကမာၻေၿမ၏သဘာ၀အရင္းအၿမစ္မ်ားကိုလိမၼာပါးနပ္စြာအသံုးၿပဳရန္ၿဖစ္သည္။
အ္ိမ္တစ္အိမ္အတြက္ပစၥည္းမ်ားေရြးခ်ယ္ပါကေနာက္ထပ္ၿပန္လည္အသံုးၿပဳႏိုင္ၿပီးတာရွည္ခံသည့္
ပစၥည္းမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ဖို႔လိုသည္။ဖန္လံုအိမ္ၿပခန္းကလာေရာက္ၾကည့္ရွဳသူမ်ားအားေနအိမ္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုဖူူလံုသည့္အနာဂတ္ဆီသို႔ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏုိင္ေၾကာင္း
နားလည္သေဘာေပါက္ေစခဲ့ပါသည္။ၿပည္သူမ်ားအေနနဲ႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်ုင္တိုးတက္ေကာင္း
မြန္ေရးမည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္လာေရးအတြက္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္
၂၀၀၆ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ၌အေဆာက္အအံုၿပတိုက္တြင္''ရံုးပိတ္ရက္မသားစုလွဳပ္ရွားမွဳတစ္ရပ္''
ကိုိဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။အေဆာက္အအံုၿပတိုက္တြင္က်င္းပေနသည့္ဖန္လံုအိမ္္ၿပပြဲကို၂၀၀၇ခုႏွစ္ဇြန္လ
အထိၿပသသြားခဲ့ေလသည္။ထို႔ေနာက္တြင္မူယင္းၿပပြဲကိုအၿခားေသာအေမရိကန္ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႕
သြားေရာက္ၿပသခဲ့သည္။
ယခုအခါတြင္အေမရိကန္္ၿမိဳ႕ၾကီးအမ်ားအၿပား၌အိမ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္အၿခားအေဆာက္အ
အံုေဟာင္းမ်ား၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ေသာစတိုးဆိုင္သစ္မ်ားကိုဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိပါသည္။
အဆိုပါစတိုးဆိုင္မ်ားထဲမွတစ္ဆိုင္မွာလြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က၀ါရွင္တန္ဒီစီိတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာကြန္ၿမဴ
နတီေဖာခ္လစ္ဖ္(community forklift)ပင္ၿဖစ္သည္။ဂ်င္မ္ရွဴးလ္မန္း(jim schulman)ကထို
ဆိုင္ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ကြန္ၿမဴနတီေဖာ့ခ္လစ္ဖ္စတိုးမွာၾကီးမားလွသည့္အေဆာက္အအံုၾကီးတခုအတြင္း၀ယ္
တည္ရွိေလသည္။ယင္းစတိုးဆိုင္ထဲတြင္၀င္ေပါက္တံခါးမ်ား၊ၿပတင္းတံခါးမ်ား၊ေနအိမ္သံုးပစၥည္း
မ်ား၊မီးဖိုမ်ား၊ေၾကာင္အိမ္မ်ား၊ေရခဲေသတၱာမ်ုားႏွင့္သစ္သားအပိုင္းအစမ်ားရာႏွင့္ခ်ီၿပီးရွိေလသည္။
မစၥတာရွဴးလ္မန္းကမိမ္ိ၏ဆိုင္အတြင္းရွိအရာ၀တၳဳမ်ားမွာယခင္ကစြန္႔ပစ္ဖို႔ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္အရာ
ေတြသာၿဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။သို႔ေသာ္ေနာ္က္ပိုင္းတြင္မူယင္းတို႔ကိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ၿပန္လည္အ
သံုးၿပဳမည့္သူမ်ားကိုေစ်းသက္သက္သာသာၿဖင့္ေရာင္ခ်ေလသည္။
ယင္းသို႕လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသည္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုကူညီရာေရာက္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုပါမူယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ၿခင္းေၾကာင့္ပစၥည္းအသစ္မ်ားကိုထုတ္လုပ္စရာမလိုေတာ့သလုိပစၥည္းအ
ေဟာင္းမ်ားကိုလည္းစြန္႔ပစ္စရာမလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။မစၥတာရွဴးလ္မန္းက'''ပစၥည္း
ေတြကိုၿပန္လည္အသံုးၿပဳတာဟာပတ္၀န္းက်င္ကိုစိမ္းလန္းစိုၿပည္လာေအာင္ခင္ဗ်ားလုပ္ႏိုင္သမွ်
အလုပ္ေတြထဲကအေကာင္းဆံုးအလုပ္ပဲလို႔ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္''''ဟုေၿပာသည္။စင္စစ္တြင္မူ
လူတို႕ကိုအလုပ္ကကိုင္အသစ္မ်ားဖန္တီးေပးၿခင္း၊အသံုးမလိုေတာ့သည့္သံုးစြဲၿပီးအေဆာက္အအံု
ပစၥည္းမ်ားကိုၿပန္လည္သံုးစြဲႏိုင္ၤရန္ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းတို႔မွာဖန္လံုအိမ္လွဳပ္ရွားမွဳအတြက္ေနာက္ထပ္
ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ေၿခလွမ္းမ်ားပင္ၿဖစ္ေပသည္။။။။။။။။။။။


voa အသံလႊင့္ေဆာင္းပါးပါ
Marilyn Christiano၏ Building house that are Healthier for people and the planet
ကုိ ၀င္းထြဋ္ေဇာ္ ၿမန္မာၿပန္ဆိုပါသည္။ွွ

ုငါ ငါ့ကမာၻဘယ္မွာနည္း ငါလိုက္ရွာမိ၏။
သူတလူငါတမင္းလွည့္ပတ္ေနသည့္ကမာၻ
ငါသည္ဘယ္မွာနည္း
ငါ၏ကမာၻငါရွာေတြ႕ခ်င္၏။
ငါသည္သာလ်ွင္ငါျဖစ္ခ်င္၏။
စိတ္၏ေစရာငါလိုက္ခ်င္၏။
သည္သို႕သာလ်ွင္ငါဘယ္မွာနည္း။
ငါရွာၾကည့္မိ ငါသည္လြတ္ေျမာက္ခ်င္၏။
ငါ့၏ကမာၻမရွိနိုင္၏
သို႕ပင္ျငားလည္း ငါ့ထက္ေကာင္းမြန္မရွိနိုင္၏ ။
ငါ့စိတ္ထင္၏။
ငါသည္သာလ်ွင္ ငါျဖစ္ခ်င္၏။
ငါသည္သာလ်ွင္အားလံုးျဖစ္၏။
ငါသည္သာလ်ွင္ ငါသည္သာလ်ွင္ ငါသည္သာလ်ွင္ ငါ ...ငါ...ငါ...ငါ...ငါ..................

(ဆုိ-ေလးျဖဴ ႏွင့္ အျခား အဆုိေတာ္မ်ား)
ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္လို ခဏအခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာ ငါတို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြ အဆံုးတိုင္ ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီလား
ႀကိဳးစားၿပီး အိုေဆာက္တည္ခဲ့သမွ်ဟာ အခုေတာ့ နံေဘးမွာ ဖိတ္စဥ္ေႂကြက်
ေရျပင္ႀကီးရဲ႕ ရက္စက္မႈမွာ အရာရာ အသစ္က စရမလား
ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သမွ် ငါတို႔ ဘ၀ဟာ မၿမဲျခင္းတရားတဲ့လား

ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ မိသားစုမ်ားစြာ ႀကိတ္ခါ႐ိႈက္ငိုသံမ်ား
ႏွလံုးသားထဲမွာ ပြင့္ေ၀ဆဲေမတၱာ ေပးအပ္ဖို႔ရာ လက္ခံမယ့္သူ႐ွိမလား
အၾကင္သူမိဘ သားသမီးမ်ားစြာ ျပန္ဆံုဆည္းခြင့္ ရႏိုင္ပါ့မလား
အႏၱရာယ္ေရျပင္က်ယ္ႀကီးထဲမွာ အခ်စ္နဲ႔ဘ၀ေတြ အဆံုးတိုင္ပ်က္စီးသြား

(ဆုန္သင္းပါရ္) ျပန္လည္အစားထိုးရႏိုင္မလား ေပ်ာ္႐ႊင္စရာမိသားစု ကမၻာေလးမ်ားစြာ
(ဟယ္ရီလင္း) ဆံုး႐ံႈးေပ်ာက္ကြယ္ခ်ိန္မွာ ႏွစ္သိမ့္မႈကို ငါတို႔ေပးႏိုင္မလား
စာနာမႈနဲ႔ ေဖးကူမလား ဒီေျမေပၚ အတူႀကီးျပင္း တို႔ေသြးရင္းပါ

လက္တြဲအခုအခ်ိန္မွာ လက္ကမ္းလို႔ ကူပါ

အၾကင္နာေတြနဲ႔ ေဖးကူပါ

အေမေပ်ာက္လို႔လိုက္႐ွာ ကေလးငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ငိုေႂကြးလို႔ဟစ္ေအာ္
မိခင္ၾကားႏိုင္ပါ့မလား
အေျပးအလႊားလိုက္႐ွာ အေဖ့ကိုလဲ မေတြ႔ပါ ေထြးပိုက္ဖို႔ရာ ဖခင္ေကာ ျပန္လာမလား
အၾကင္သူမိဘ သားသမီးမ်ားစြာ ျပန္ဆံုဆည္းခြင့္ ရႏိုင္ပါ့မလား

မာယာအျပည့္နဲ႔ မုန္တိုင္းေအာက္မွာ တြဲလက္ျဖဳတ္ကာ အေ၀းဆံုးေ၀းခဲ့ရ

ငါ့ရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းေတြ ရမ္းေရာင္ေျခာက္ကပ္လာ အသက္ဆက္ခြင့္ကို ရႏိုင္ပါ့မလား
အသက္ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ ငွက္ငယ္ေလးမ်ားမွာ ႐ုပ္၀တၳဳေတြ ေမ်ာပါျမစ္ျပင္အႏွံ႔အျပား
ေရျပင္ႀကီးရဲ႕ ရက္စက္မႈမွာ အရာရာအသစ္က စႏိုင္မလား..

သန္းေခါင္ယံညရဲ႕ ဆုေတာင္းမ်ားစြာ ျပည့္၀ခြင့္ဟာ အားလံုးရဲ႕ အေျဖလား
(အူး.. အားလံုးရဲ႕အေျဖလား)

ျပန္လည္အစားထိုးရႏိုင္မလား ေပ်ာ္႐ႊင္စရာမိသားစု ကမၻာေလးမ်ားစြာ
ဆံုး႐ံႈးေပ်ာက္ကြယ္ခ်ိန္မွာ ႏွစ္သိမ့္မႈကို ငါတို႔ေပးႏိုင္မလား

စာနာမႈနဲ႔ ေဖးကူမလား ဒီေျမေပၚ အတူႀကီးျပင္း တို႔ေသြးရင္းပါ
လက္တြဲအခုအခ်ိန္မွာ လက္ကမ္းလို႔ ကူပါ
အၾကင္နာေတြနဲ႔ ေဖးကူပါ

(ေလးျဖဴ) ဆံုး႐ံႈးခဲ့တဲ့ တို႔ဘ၀ေတြ အတူျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကမယ္
အေႏြးေထြးဆံုးဒီအခ်စ္မ်ားနဲ႔ အူး..

(မ်ိဳးႀကီး) ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔ လက္ေတြ အတူ.. တြဲထား အိုး ဘ၀ေတြ
တစ္ေခါက္ျပန္လွေစဖို႔ အတူတူျဖစ္ေစရမယ္ တို႔ရဲ႕လက္မ်ားနဲ႔ (လက္မ်ားနဲ႔)

မင္း.. အခ်စ္နဲ႔လက္မ်ား ေပးလိုက္ေပါ့ ဘ၀မ်ားစြာ ႐ွင္သန္ဖို႔ အခြင့္ေတြဟာ
ကူညီသူကို ေစာင့္စား

အခ်စ္.. ကမ္းမယ့္လက္မ်ား ၀မ္းနည္းမႈ အိမ္ထဲ ေၾကကြဲ ေရထဲ (အူး
အခ်စ္နဲ႔ဘ၀ေတြ နာၾကင္ျခင္း)

မင္း.. အခ်စ္နဲ႔လက္မ်ား ေပးလိုက္ေပါ့ ဘ၀မ်ားစြာ ႐ွင္သန္ဖို႔ အခြင့္ေတြဟာ
ကူညီသူကို ေစာင့္စား
အခ်စ္.. ကမ္းမယ့္ (တို႔လက္မ်ား) လက္မ်ား ၀မ္းနည္းမႈ အိမ္ထဲ ေၾကကြဲ ေရထဲ
နာၾကင္အေဖၚမဲ့ ဘ၀ေတြ

အေဖ

အေဖ

SAVE OUR EARTH

SAVE OUR EARTH

Followers

Comments

ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္း